CV Bengt Olsen

Aktivitet
1941
Föddes på Härnösands lasarett
1960
Studenten på naturvetenskaplig gren vid Sollefteå h a l
Värnplikt T4 i Hässleholm 100 dar, uttagen forskningstekniker vid Försvarets Forskningsanstalt, FOA, påbörjade studier vid Uppsala univ
1962
Fil kand, matematik (2), teoretisk fysik (2), fysik (3), astronomi (1)
1963-64
Doktorandstudier vid ETH (Eidgenössige Technische Hochschule) i Zürich samt vid CERN i Geneve, riklig tillgång till Europas största datorer CD 1604 och 6600.
1963-66
Uppsala univs programmeringsassistent och datalärare, programmeringshjälp till alla fakulteter och univ admin
1963-68
Assistent o univ lektor i mekanik, atomfysik, kärnfysik, el lära, optik, tekniska kursen m fl ämnen
1964-74
Lärare i programmering, avancerade numeriska metoder och datoranvändning inom fysiken, vid Internationella fysikseminariet, Statistikum, Inst informationsbehandl. vid UU
1965
Fil lic i fysik
1965-66
Militärtjänst som forskningstekniker vid FOA, avancerade beräkningar bl a hydrodynamik, partiella diff ekvationer ref D3, 3D beräkningar
1965-68
Förestod datamaskinen IBM 1620 vid fysiska inst UU
1965-81
Forskade av och till vid Courant Inst vid New York univ, Lawrence Berkeley Lab vid Univ of California, Stanford Univ, UCLA, Calif Inst of Technology och Jet Propulsion laboratory.
1965
Tog hem det första 3D ritprogrammet till Sverige (från Lawrence Livermore Laboratory) arbete bl a med hydrodynamiska problem för FOAs räkning. Simuleringar av komplexa magnetfält och optimering av instrument och egenskaper. Obegränsad tillgång till världens kraftfullaste datorer.
1965
Skrev första lärobok med lösta programmeringsuppgifter (bilaga E1 tills m G Pettersson
1967
Kompendium i Beräkningsfysik för doktorander i fysik. Bilaga E2.  Förel i Uppsala och Stockholm
1968
Fil dr o docent i “computational physics”dvs beräkningsfysik inom experimentalfysik, modellering, simulering, analys av mätdata
1968
Lektor vid UU och Chalmers (Stig Hagströms lektorat), värvades tillbaka till Uppsala o UDAC
1968
Tog det första programmet för design CAD av elektroniska kretsar i drift i Sverige
1968-74
Utvecklingschef vid UDAC, ca 100 programmerare arbetade inom vitt skilda områden, allmän hjälp till forskare, inte minst med statistik, löste specifika problem och/eller produkter som såldes till kommuner och landsting. Bengt var bl a projektledare för stort projekt vid Akademiska sjukhuset och tillsammans med Siemens Elema (ca 100 personer deltog) under många år. Viktiga avknoppningsföretag och kommersiella produkter resulterade i förbättringar av den kliniska verksamheten. Över 25 stora projekt inom klinisk fysiologi, neurofysiologi, radiofysik- och terapi, artificiell intelligens, pattern recognition, bildanalys m fl områden samt hälsokontroller. Tre blev världsprodukter och såldes för över 10 miljarder kr tillsammans. Se Ref N10. Flera framgångsrika bolag bildades.
1969
Projektledare för IT satsningen inom hälsokontroller, X69 och X71 i Gävleborgs län på uppdrag av Socialstyrelsen. Mycket avancerad datoranvändning. Ca 25000 undersökta (alla mellan 16 och 70 inbjöds). Inbjudan, autoanamnes, optisk läsning, EKG analys, kemilab tester, mammografi, individuella svarsbrev, statistik, produktionskontroll och utvärderingar (för Socialstyrelsen). Vi bedrev programutveckling och drift inkl logistik av IT.
1969-74
Flera olika hälsokontroller Gynekologisk, fyraåriga barn, femtioåriga män, allmän hälsokontroll etc.
1970-75
Projekt med Cytologen vid UAS och Ernst Leitz GmbH i Wetzlar, inom automatisk igenkänning och klassning av livmoderhalscancer mm, ledde till flera doktorsavhandlingar (bl a Ewert Bengtsson), företagsbildning och kommersiella produkter samt univ inst i bildbehandling. Se ref N10.
1972
Världspatent för automatisk fokusering av optiska instrument (t ex kameror och mikroskop). Tjugo år senare, dvs precis när patentet gått ut ingår kretsar enligt denna metod i de flesta kameror och instrument.
1971-72
A71 stor datoriserad hälsokontroll i Stockholms län (alla som pensionerades det året) med Sabbatsbergs sjukhus o Socialstyrelsen. Ca 6000 undersökta. Även psykosociala aspekter.  Programutveckling och drift samt utvärderingar.
1974
Studie- och föredragsresa i Japan 6 veckor, medicinsk databehandling, pattern recognition, industribesök (JEOL, IBM, Fujitsu m fl).
1974
Utnämnd till chef för Stockholms datormaskincentral för högre utbildning och forskning, QZ, genom Kunglig fullmakt. Gemensam datacentral för Stockholms univ, Karolinska Inst, KTH och FOA. Utvecklades från en till 12 stordatorer (IBM, Amdahl, CDC och Digital samt TRASK (transistoriserad BESK). En av världens då största akademiska datacentraler, 130 anställda. Slutade på QZ 1985.
1974
Införde de första e-postsystemen i Sverige (NIH mail samt HP mail)
1975
Första elektroniska mötes- och konferenssystem i Europa (Forum från Inst of the Future i Calif), föregångare till s k sociala medier ( som lanserades 2004).
1976
Tog tillsammans med Rolf Nordhagen  initiativet till att cheferna vid Nordens akademiska datacentraler möttes för att ev bygga ett gemensamt datanät.
1978
Erfarenheter av Forum ledde till att världens då ledande konferenssystem KOM byggdes (under Jacob Palmes ledning)
1978
Startade projektet SUN (Stockholm Universities Network) tills med Hans Nilsson och Svante Eriksson med stöd av STU som sedan ledde till SUNET. Haft stor betydelse för utvecklingen av elektronisk kommunikation i Sverige.
1974-86
Svensk styrelserepr o v ordf i COST11 (CO-operation Scientifique et Technique) tidigt europeiskt samarbetsprojekt inom IT. Byggde bl a Europas första datanät EIN (European Informatics Network). Projektet utvecklade protokoll som OSI och X.25 och tillämpningar. Bla OSIS (Open Shops for Information Services, Europas första e-handelsprojekt) och TeleTrusT (Bengt första Europaordf) för digitala signaturer och säkra transaktioner över osäkra nätverk baserat på symmetriska (DES) o asymmetriska (RSA) kryptometoder. Tillverkade Sveriges första produkter inom området, byggde säkerhetslösningar för bl a Handelsbanken, SE-Banken, Götabanken, DAFA, Värdepapperscentralen och Telia samt för säker e-post Ref K12, 13 och 15.
1977
Hävdade att e-post system är ”felkonstruerade” och leder till informationsöverflöde och ger många nackdelar och de måste få annan arkitektur och gruppfunktionalitet och kan då ge ca fem gånger mer användarnytta. Helt mysteriöst har denna självklarhet inte slagit igenom till mer än kanske 10 % förrän omkring år 2004 och då med de betydligt enklare och osäkra men globalt använda FaceBook med i huvudsak banal användning och LinkedIn
1978
Ledde arbetet med UHÄ´s framtidsvision STUDS och var huvudförfattare vad gäller IT användning vid Svenska universitet 1980-95. Ref J34.
1979-83
Föreslog att COST 11 skulle bygga Europas samarbetssystem, detta ledde till PortaCOM, som blev världens mest använda groupware (knappt 90.000 användare) och de facto standard för distansutbildning i Europa kring 1990.
1979
Förste och ende icke amerikan som medlem i EDUNET.
Planering med James Grier Miller  att använda PortaCOM för University of the World, världens första distansuniveristet via Satellit.  
Ansökan från EDUNET om att använda PortaCOM för alla univ i USA.  Båda ansökningarna ansågs för djärva och avslogs.
1979
Initiativ till första superdatorn i Sverige (levererades till Saab ca 1983). Hittade lösningen till samarbetsavtal SAAB och NFR (tills med Ingvar Lindvist sekr NFR)
1980
QZ utvecklade tillsammans med FOA och FRI Sveriges första datoriserade diariesystem ”Reg80”, även e-post registrerades.
1980-81
Sabbatsår vid Lawrence Berkeley Lab. Arbetade med mikro- och superdatorer samt tog initiativ till och byggde världens första internationella kollegiala nätverk med utnyttjande av de första X.25 nätverken och konferenssystem. Testade och tog i bruk de första X.25 förbindelserna mellan USA och Sverige i samarbete med WUI, Western Union International. Användes dagligen i ett år för att använda COM systemet från Berkeley i Californien.
1981
Första MailNet förbindelse, QZ var gateway för Europa och Australien mot USA´s nyetablerade EduNet-nätverk. Samtliga Europeiska forskare som utnyttjade nätet för e-post kanaliserades den vägen via QZ´s KOM system. Dvs vi knöt ihop och vara gateway för alla univ i världen med mejlsystem till MailNet i USA (dvs den civila delen av ARPA nätet, det som senare utvecklades till Internet).
1981
Lanserade i Kalifornien idén om elektronisk Help desk, där användarna hjälper varandra via samarbetssystem. Leder till FAQ som en bieffekt. Första implementering var vid QZ, mycket framgångsrik.
1981-84
Bengt tog initiativ till och drygt hundra av vardera programbibliotekarier och superdatorexperter i hela världen bytte erfarenheter och hjälpte varandra i ”communities” i samarbete med EDUCOM och IBM. Långt före sin tid och utgör förebild för många potentiella samarbetsnätverk, kollegiala nätverk, communities of practise  och ”virtuella företag” idag.  Eva Edberg engagerades som projektledare.
1983
Hade en avgörande roll att sy ihop avtalet mellan Saab och NFR om Sveriges första superdator med Ingvar Lindvist
1984-86
SIND projekt i Västernorrland, försök med elektroniskt nätverk mellan småföretagare, ref J6
1985
Initierade OSIS Sverige och senare TeleTrustT Sverige, avgörande för utvecklingen av säker elektronisk kommunikation i Sverige. Ligger till grund för de lagar som antogs per 1 jan 2001
1985-
Engagerad i Tredje generationens distansutbildning via UNIC i Danmark dvs med datorstöd för den för framgången så väsentliga kommunikationen och sociala processen i det elektroniska klassrummet. Lärande är och förblir en social process mellan människor! Ensam är svag som lärande! Detta är fortfarande 2015 styvmoderligt behandlat i MOOC och distansutbildning vid svenska högskolor och univ.  
1986-93
VD KOMunity Software för att vidareutveckla och exploatera PortaCOM. 140 sålda system i tio länder. Oerhört lärorikt. Världens ledande och då mest använda groupware. Användes bl a för elektroniska ”communities”, elektroniska projektarbetsplatser, det som nu heter ”intranät” och distansutbildning/flexibelt lärande.
1984-2000
Tog initiativ till och medverkade i uppbyggnaden av EuroKom i Dublin som informationsryggraden i europeiskt forskningssamarbete inom Första Ramprogrammet baserat på Svenska KOM och PortaCOM.
Svenska KOMunity Software fick leverera till EU´s ramprogram!
1987-9x
Hjälpte bygga den avancerade elektroniska skolan för EuroPACE i Paris baserat på PortaCOM. Europas största distansutbildningsprojekt för spetskunskaper, med 300 lärare, och 10.000 elever från IBM, Digital, Schlumberger, Philips, HP och andra storföretag samt samtliga univ och högskolor i Europa genom CRE.
1986-88
Utveckling av konceptet; The COMpetence Network, an information and cooperation infrastructure for SME, ett elektroniskt kollegialt nätverk. Det är vad som nu föreslås som något helt nytt och händer 2010. Men det är fortfarande (2015) generande många som har svårt ta sig till detta överlägsna sätt att samverka. Se ref. J6
1988-93
DECAD projektet, utveckling av lära lärare kurs i flex lärande, stort inflytelserikt EU projekt där Bengt bl a beskrev artiklarna J 7 och 8, what are computer conferences som på ett överlägset sätt beskrev hur man bygger ”elektroniska skolor” och samarbetsmiljöer, långt mer avancerade och användbara än de ”eLearningssystem” som lanserades 1997 och framåt, då dessa hade fokus på ”bok på burk”, dvs läromedlen och vissa admin funktioner.
1993-98
VD GruppvaruExperterna, återförsäljare för FirstClass
VD för FC Sweden, distributör i Norden och Balticum för FirstClass
1994
Information Rosenbad, milstolpe för FirstClass i Sverige. Hemsida och diskussionsforum best. av Carl Bildt. Stor succé med över 10.000 användare redan efter en månad.  Mer avancerat samarbetssystem än t ex Facebook laserat tio år senare. Samtliga politiska partier, samtliga universitet i Sverige, m fl. var kunder Levererade idén och programvara till Folkbildningsnätet med ca 30.000 användare och fungerar som inspiration och facit till den nu aktuella LÄS portalen.
1994-98
VD FC Sweden, distributör av FirstClass i Sverige som 1997 var Sveriges 7e lönsammaste IT företag. Blev utsedd till årets programvaruleverantör två ggr för FirstClass resp, Hyperwwave.
1995-2003
FMN kurserna, ”Fjärran men nära” initiativtagare och rector electronicus, tongivande lära-lärarekurs i flexibelt lärande, tills med KTH och Univ i Karlstad. 50-tal ref L .
1994
VD Kompetensnät Sverige AB, stöttade mänskliga nätverk
2000-
vVD Centrinity AB (fd FC Sweden) ansvarig affärsutveckling
2003-
VD Kompetensnät Sverige, KNS AB
2004-
Byggde upp företag och verksamhet (Rubal Offshore OOO) i Ryssland. Offshoreprogrammering, programvarudistribution och försäljning, exportstöd till svenska företag som vill etablera sig i Ryssland
2004
Startade European Community Networks AB som fusionerades med KNS AB.
2005
Uppdrag som expert i Uzbekistan kring fortbildning av univ anställda med flexibelt lärande
2006
Boken Ledarskap på distans i rum och tid, fick delat andrapris som bästa managementbok 2008. Ref  M1.
2008
Startade verksamheten CruelPixels, social and business web applications, programmerar i Ruby-on-rails. Förser websiter med sociala samverkansmöjligheter.
2010-12
Etablerade tjänsten Your visa to Russia, som blomstrar (men vi lämnat)
2010-15
Suppleant i Turismakademins styrelse.
2010-12
Deltog i ReACT projektet, ett Leonardoprojekt med syfte att ta fram utbildning och sociala medier för turismnäringen och bygga upp en prototyp av ETN (European tourism network). Framgångsrik användning inom flexibelt lärande och kollegial samverkan (Communities of practise)
2012
Vice ordf i Svenska OCD förbundet
2012
Genomförde pilotstudie av OCD net i samarbete med Vuxenskolan med stöd från Folkbildningsrådet. Kan utgöra en grund för LÄS portalens samarbetsdel.
2013
Hedersledamot i Svensk Programvaruindustri, SPI
Hedersledamot i REK Riksförbundet för e-kompetens.
2013
Engagerad i att bygga upp CoP för organisationer och nätverk som insett behovet. Vidare att utveckla ledarskapsrollen inom skolan. Arbetar inom turism, idrott, hälsa, skola mm. Ingår bl a i CCG (Cross Consultants Group). Föredragshållare. Deltar i EU projekt i olika expertfunktioner.
2014
Arbetat med projektet ”Livet är skönt/skört” eller LÄS projektet. Deltagit som rådgivare och expert i flera EU projekt
2014-
Systemutveckling, såväl Front end som Back end. Kunder i Finland, Sverige och Malta.
2015-
Stort focus ideellt arbete