20090316_210113_0.jpg
Allmän sammanfattning
Bengt Olsen har arbetat med datorer och IT sen 1962. Han undervisade i programmering och datoranvändning vid Uppsala univ under perioden 1962-74 och forskade vid "gruppen för Siffermaskiners användning" sedermera Datafysikgruppen vid Fysiska Institutionen, under ledning av Werner Schneider. Var verksam ett år vid Tekniska högskolan i Zürich och CERN i Genéve 1963-64, samt USA (Courant Institute, Calif inst of Technology, Stanford och framför allt UC Berkeley) 1965-80, sammanlagt över två år. Bengt disputerade och utnämndes till docent i “datafysik” 1968. Han uppehöll lektorstjänst vid Uppsala univ och Chalmers. 1968 blev han utvecklingschef vid UDAC och 1974 chef för Stockholms Datorcentral för Högre Utbildning och Forskning, QZ. Bengt var svensk styrelserepresentant och vice ordf i Europas första datanätsprojekt COST11 1975-86 och engagerad i det första projektet kring digitala signaturer och e-handel 1984, dvs OSIS (Open Shops for Information Services) och TeleTrusT (Trustworthy Telematics Transactions) där Bengt var första Europaordförande. Detta har lett till dagens system för säkra betalningar över nätet. Vi tog fram artiklar och produkter och inspirerade hela marknaden och utvecklade bl a algoritmerna för de Europeiska bankernas samarbetsgrupp i Brüssel.

Bengt har intresserat sig för kunskaps- och kompetensutvecklingsfrågor och särskilt: hur öka kompetensuttaget ur en organisation. Här har flexibelt arbete, flexibel utbildning, kollegiala nätverk resp. strukturerad kommunikation med hjälp av sk gruppkommunikation inom organisationer en avgörande roll. Han har varit aktiv i att tillhandahålla kunskap och tekniska plattformar för detta samt utveckling av organisatoriska och pedagogiska aspekter. Bengt har varit djupt engagerad i “datorn i skolan”. Bl a initierade och gav han tillsammans med kollegor kursen Fjärran men nära, en kurs i Flexibel utbildning för lärare som lär sig arbeta med flexibelt lärande och gärna med distansmetoder. Kursen var på 20 veckor på kvartstid och gavs tillsammans med KTH som en 5p kurs. Vi fortbildade ca 550 lärare till distanslärare i sk kollaborativt lärande under perioden 1996-2003.  

Vidare arbetade Bengt med ett förändringskoncept Skolan i Datornför att göra lärandet öppnare och mer flexibelt. Bengt verkar nu genom det egna företaget European Community Networks AB och arbetar tillsammans partners med affärs- och verksamhetsutveckling. Bengt är rådgivare till ledare vid företag, organisationer, kommuner, skolor, universitet och högskolor.  Bengt har fungerat som lärare för de som lär ut och förslår beslut till de som beslutar.

Bengt har varit projektledare för stora projekt såväl under militärtjänsten på FOA 1965-66, på Fysikum i Uppsala 1964-68, på UDAC 1968-1974, se särskilt om Elemaprojektet (ref N10) samt vid QZ 1974-85, vid KOMunity Software, 1985-93, vid Gruppvaruexperterna 1993-99 och Kompetensnät Sverige som senare har fusionerat med European Community Networks AB, ECN. Bl a fick vi uppdrag att bygga EU´s stora samarbetssystem ”EuroKom” 1984 som alla Euprojekt i första och andra ramprogrammen använde för att koordinera sina projekt.

ECN har sedan 2003 haft verksamhet i Ryssland via fd delägda bolaget Rubal Offshore OOO i St Petersburg. Vi är dels distributör för västprogramvaror i Ryssland och CIS länderna och arbetar även inom turism och hjälper svenska företag till exportframgångar i Ryssland. Särskilt hade vi en verksamhet ”Cruel Pixels” som var världsledande i att utveckla sociala nätverk i de fall inte färdiga system duger. Vi har levererat samarbetssystem, dvs samverkan över nätet till flera hundra organisationer i Sverige och tiotals i Öststaterna.

Bengt talar, läser och skriver svenska och engelska flytande, talar och läser tyska flytande, talar Schweizertyska,  förstår franska, italienska, ryska och spanska hjälpligt.

Bengt har arbetat med och undervisat om datorer och god datoranvändning sedan 1962 och har arbetat internationellt (i 30+ stater) inom vitt skilda områden som chef, rådgivare, föredragshållare, utvecklare, marknadsförare, projektledare etc.  Bengt var t ex chef för ca 100 programmerare vid Uppsala datacentral perioden 1968 till 1974, de flesta inom administrativ databehandling, t ex lönesystem för staten, medicinsk databehandling som journalsystem, antagningssysten, öppenvårdssystem, hälsokontroller, laboratorier etc. Statistiska beräkningar, programpaket för stöd för forskare vid universiteten. Bengt har engagerat sig i programbibliotek internationellt och samarbete dem emellan.

Elemaprojektet” det sannolikt största inom medicinsk databehandling i Sverige där Bengt var projektledare för UDAC och UAS och arbetade med projektledaren från Siemens Elema, Sune Karlsson. Inom detta ramprojekt arbetade ca 10 heltidsprogrammerare, ca 40 studenter, och ca 40 forskare, kliniker och tekniker från Akademiska sjukhuset under ett tiotal år. Vi tog fram ett 20-tal system för UAS, särskilt inom Radiofysik och -terapi och Klinisk fysiologi där trte av våra system blev världsledande produkter som såldes internationellt för totalt över tio miljarder kronor. Vi tog även fram system för automatisk cancercelligenkänning. Elemaprojektet beskrivs i ref N10. Det uppstod flera spin-off företag ur dessa projekt och det bildades en institution för bildbehandling vid UU. Bengt föreslog en metod för automatisk fokusering av optiska instrument som kameror och mikroskop. Det resulterade i ett "världspatent". Vidare ledde Bengt UDAC´s team som byggde datasystemen för X69 och X71  de stora hälsokontrollprojekten i Gävleborgs län och A71 i Stockholms län. I båda fallet med ca 8 programmerare.

Chef för Sveriges största datacentral, Stockholms datorcentral för högre utbildning och forskning, QZ 1974-1985. Det var en myndighet under Utbildningsdepartementet. Där genomförde vi på delegation från Statskontoret alla stora datorupphandlingar inom QZ, KTH, SU, KI och FOA under perioden 1974 till 1985. Från att ta fram kravspecifikationer, utvärdera anbud, gör hållbara beställningar, att utföra leveranskontroller och utfärda leveransgodkännande, och att ta system i drift. Här initierade Bengt ca 30 stora projekt och deltog i olika kapaciteter i dessa. Första arbetsdagen på QZ, 740902 introducerade Bengt e-post i Sverige genom att överlämna en tape med NIH mail som han fick som gåva av National Institutes of Health i Bethesda, USA. Redan året efteråt, 1975, skaffade QZ samarbetssystemet Forum, från The Institute of the Future. Det var en föregångare till sociala medier som introducerades först 2004. Bengt har arbetat kontinuerligt med frågor kring samverkan över nätet sedan 1975 med tillämpningar som distansutbildning, projektkoordinering, elektroniska kontor, flexibelt arbete och lärande och kollegial samverkan och kunskapsutbyte (se CV Bengt Olsen flik 3), eller CoP Communities of Practice.

1995-2003 var Bengt ”rector electronicus” för distanskursen ”Fjärran men nära” en lära-lärare kurs som pågick 20 veckor på kvartstid. Vi utbildade ca 550 lärare att bli bra distanslärare. Kursen gav 5 poäng på KTH.

Bengts insatser inom olika områden redovisas i ca 200 artiklar (se flik CV Bengt Olsen publikationer) och i boken ”Att leda på distans” (ref M1). Den livserfarenhet som redovisas där är av största betydelse dvs behov av struktur, funktionalitet, moderatorer, juridik, etik och nätikett. Bengt har tagit initiativ till och/eller förverkligat många stora samarbetssystem som t ex ”Kommunkom” ett samarbetssystem för experter och handläggare på Sveriges kommuner, ca 1989,  ”Information Rosenbad” på uppdrag av Carl Bildt, i mars 1994. Det systemet fick 10.000 användare inom en månad vilket var en då sensationell tillväxt i Internets barndom. Till det senare utvecklade vi ett diariesystem för e-post 1995, men passade på att göra det generellt för alla typer av ärenden och medier. Det fick namnet SweGovDiary och blev sedermera utnämnt av Statskontoret till bästa diariesystem.

Bengt föreslog och levererade samarbetssystem för Folkbildningen (ca 140 folkhögskolor och ca 10 studieförbund, 1995. Folkbildningsnätet har idag ca 20.000 användare, i huvudsak lärare och elever inom folkbildningen. Där finns värdefulla erfarenheter om uppbyggnad och drift av samarbetssystem.