ECN och bifirmor

20151221_172316_0.png

 
European Community Networks AB, ECN, bildades år 2003 genom namnbyte för Kompetensnät Sverige AB som bildades 1994. ECN har tre bifirmor Rubal Offshore Broker och European Crisis & Catastrophe Management samt Kompetensnät Sverige.

Kompetensnät Sverige AB bildades 1994. VD Bengt Olsen, docent i fysik vid Uppsala Universitet, har varit chef både för statlig myndighet under utbildningsdepartementet i 12 år (arbetat inom offentlig sektor 1957 till 1985) och för privata konsult-, utvecklings- och leverantörsföretag (1986 till idag). Har verkat i frontlinjen av programvaruutveckling, datanät, meddelandehantering, säkerhet över öppna nät med symmetriska o asymmetriska kryptometoder, netiquette, flexibelt arbete och -lärande. Har arbetat i och hållit föredrag i 30+ stater, lett stora projekt med IT inom vården, spec laboratorier och hälsokontroller. Har bl a framgångsrikt drivit projekt inom radioterapi- och fysik, kem lab, bakt lab, klinisk fysiologi, neurophysiologi, men även cancer register, hälsokontroller: allmän-, 4-årings-, gynekologisk-, 50-åriga män, samt Socialstyrelsens stora hälsokontroller X69, X71 och A71, statistisk analys mm. Har ett nätverk av ca 50 konsultföretag varav ca 10 synnerligen aktiva och samspelta.

ECN utvecklar och levererar samarbetslösningar till företag, projekt och organisationer och hjälper dem utveckla och utnyttja gruppens gemensamma kunskap och resurser bättre.

En specialitet är "hälsokontroller" på användning av samarbetssystem, t ex FirstClass system. Då gör vi både en teknisk genomgång och en genomgång av hur väl organisationen använder och drar nytta av möjligheterna. Vi rekommenderar att göra en förstudie som tar 2-3 konsultdagar. Resultatet av denna leder till förslag till åtgärder som delvis görs av beställaren eller annan konsult. Ofta slutar vårt uppdrag här. Vi offererar, om kunden så önskar, ett antal åtgärder. Dessa betalar sig oftast omedelbart som ett direkt resultat av kontrollen i form av tids- och kostnadsbesparingar samt bättre utyttjande av de mänskliga resurserna bl a eftersom vi eftersträvar att bygga "lärande organisationer".

Anställda och partners samarbetar framför ajjt i ett "virtuellt kontor", dvs i datorn och i ett partnerskap, i ett "virtuellt företag". Vi har nära partners runt om i Sverige och Norge samt i Kalifornien och St Petersburg. Vi samarbetar av och till på initiativ av någondera parten. Vi kompletterar varandra kompetensmässigt. Oftast arbetar vi för ett visst projekt inom ramen för initiativtagarens företag som varandras underleverantörer. Vi arbetar med lösningar kring sk samarbetssystem, Communities of Practice men även systemutveckling. Vi deltar i olika EU projekt, förträdesvis inom utbildningssektorn, turism, föreningar och större projekt kring effektivare arbete och eftersträvar en optimal kombination av konventionella möten och elektroniska möten.

Vi har utvecklat ett multispråkskoncept och arbetsmetodik: "Tower of Babel" för effektiv multispråkskommunikation när det är viktigt att medarbetare i ett mutitnationellt företag och - organisation eller multinationella projekt får kommunicera på sitt eget språk för att inte bli hämmade i sin kommunikation. Det förutsätts att det under det dagliga arbetet endast undantagsvis finns tid eller resurser för att lämna texter för professionell översättning, men att man absolut inte godtar felaktiga översättningar som kan leda till missförstånd och/eller kommersiell skada. Användning av t ex Google Translate "rakt upp och ned" fungerar inte.

Vi säljer eller hyr ut vissa programvaror i Europa och Ryssland och CIS länderna. Vi driftar lösningar för organisationer och företag. Vi är även engagerade i avancerade sk upphandlingssystem, som stöder komplexa upphandlingar där man endast förväntar sig några anbudsgivare men att antalet bör- och skallkrav är stort. En tumregel: om antalet förmodade anbudsgivare x antalet krav är > 500 är användningen av rätt datorstöd avgörande. Uppdragsgivaren har mycket större chans få den bästa produkten till lägsta pris och med kortaste leveranstid.


20151221_162910_0.png

Kompetensnät Sverige (bifirma till European Community Networks AB)
utvecklar och levererar samarbetslösningar till företag, projekt och organisationer, föreningar eller Communities of Practice (CoP) och hjälper dem utveckla och utnyttja gruppens gemensamma kunskap och resurser bättre. Vi fungerar ofta som s k metakonsulter dvs är konsulter till konsulter och föreslår beslut till dem som fattar beslut. Vi analyserar behov, rekommenderar, föreslår paketerade lösningar, erbjuder behovsanalys, införande, utbildning och utvärderingar. Bland rekommenderade/levererade produkter märks informations- och samarbetsintranät och extranät, e-postsystem, affärssystem, diarie- och ärendehanteringssystem, dokumenthantering, workflow, samt stöd för kollegiala nätverk. Vi är väldigt starka inom flexibelt arbete och - lärande (dvs att ersätta en stor del av fysiska möten med synkrona och asynkrona virtuella möten). Effekten blir snabbare processer, sparad tid, lägre kostnader och bättre resursutnyttjande. En viktig del är att vi vet hur man skall komma igång med det nya sättet att arbeta. Det kan skilja sig avsevärt från fall till fall och för olika tillämpningar.

20151230_171413_1.jpg

European Crisis & Catastrophe Management (bifirma till European Community Networks AB) har ett koncept för och bygger elektroniskt stödsystem för effektiv Katastrofhantering, där flera olika kompetenser, resurser och åtgärder skall koordineras. Exempel kan vara naturkatastrofer, kärnkraftsolyckor etc som berör alla inom katastrofområdet. Det kan även gälla katastrofledningscentraler vid Länsstyrelserna, polisen, kommunerna, respektive vid kärnkrafts- eller flygplanshaverier.  Vi har ett genomarbetat koncept, som typiskt omgående kväver en bemanning på minst 30 specialister i ett räddningsteam, vid dygnetrunt bemanning. Medarbetarna skall företrädesvis arbeta i en gemensam anpassad lokal, men det går även bra att arbeta i 3-4 olika lokaler (t ex i olika länder) såväl synkront som asynkront. En viktig framgångsfaktor är utnyttjande av ett krypterat virtuellt kontor med starka behörigheter, där all viktig information (text, bild, video, tal) samlas och finns tillgänglig elektroniskt. Detta ökar robustheten hos lösningen som dock har starkt, men inte totalt, beroende av fungerande Internet och/eller telefoni. Vi använder såväl symmetriska som asymmetriska kryptometoder.

20151221_165253_5.png

Rubal Offshore Broker är (bifirma till European Community Networks AB). Konsultverksamhet och försäljning i samband med verksamhet i andra länder, speciellt Ryssland och fd Sovjetländer. Vi samarbetar med ett team mycket skickliga systemutvecklare i första hand i Ryssland. Vi bedriver fn (dec 2015) två utvecklingsprojekt där uppdragsgivaren finns i Finland resp. Sverige. Det gäller såväl sk Frontend som Backend programmering med alla aktuella hjälpmedel i frontlinjen inkl Ruby-on-Rails. Vårt arbete känneteckans av kunskap, ansvar, kvalitet, pålitlighet och betydligt lägre priser än inhemska lösningar. Avtal tecknas med ECN.

Vidare är vi distributör för programvaror (i första hand samarbetssystem) i de gamla CIS länderna, särskilt Ryssland, Ukraina och Estland. I samband med det genomför vi utbildningar av ledningsgrupper, administratörer, användare och användaradministratörer och vissa andra roller.

Exportstöd. Slutligen hjälper vi västföretag (framför allt från Sverige) att etablera sig i dessa länder. Vi har hjälpt företag inom flera olika branscher: papper, stål, medicin och IT att nå den ryska marknaden. Vi gör normalt en förstudie på max en veckas arbete för att avgöra om det finns förutsättningar, t ex behovs- och konkurrentanalyser. Därefter offererar vi den insats som kunden efterfrågar. Vi hjälper till med att hitta säljkanaler, återförsäljare och distributörer (kan behövas flera i detta stora land). Vi ordnar utbildning, träffar, vid behov lokaler och finansiering etc.


FCkonferens.png

FirstMagic 3.2


Sign In